Karl Storz FLEXOSCOPE

Video Camera

image required
Karl Storz FLEXOSCOPE