Hire a Karl Storz FLEXOSCOPE

Video Camera

Karl Storz FLEXOSCOPE

7 Days £245 + Vat